Usługi geodezyjne – co warto o nich wiedzieć?

Usługi geodezyjne – co warto o nich wiedzieć?

Z usług geodezyjnych korzysta się w różnych sytuacjach. Najczęściej jednak współpracuje się z geodetą podczas budowy domu. Bierze on czynny udział w projektowaniu od samego początku, kiedy tylko okaże się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybudować dom. Usługi geodezyjne stanowią obowiązkowy element każdej budowy. Zadaniem geodety jest m. in. wytyczenie granic działki lub wyznaczenie miejsc danych przyłączy.

Czynności usługi geodezyjnej 

Początkowo geodeta projektuje zagospodarowanie działki. Ten dokument jest opracowany na mapie, która jest istotna dla celów projektowych. Na niej trzeba umieścić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach do zabudowy. W skład tej czynności należy np. lokalizacja budynku, elementy zagospodarowania terenu. Celem tej czynności jest zapewnienie dla budowlanych obiektów miejsca będącego w pełni zgodnymi z wytycznymi danego projektu, pozwoleniem na budowę oraz planem zagospodarowania działki.

Kolejną czynnością jest bieżąca kontrola na etapie budowy domu – na ile dane prace są wykonane prawidłowo. Zadaniem geodety jest dopilnowanie, żeby budowany obiekt był zgodny z tym zaplanowanym. Musi on wytyczyć w terenie elementy takie jak np. przebieg podziemnych urządzeń na projekcie zagospodarowania działki, przykładowo – instalacja wodno – kanalizacyjna. To wszystko dokumentuje się szkicem wytyczenia. Następnie, niezwykle ważny jest wpis się do dziennika budowy. W kolejnym kroku można przystąpić do wznoszenia murów budynku.

Ostatnim krokiem jest inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza stanowi część następnego dokumentu – operatu kolaudacyjnego. Musi on być dostarczony do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. W jego skład wchodzi: dziennik budowy, oświadczenie kierownika o zakończeniu wszelkich robót, dokumentacja podwykonawcza i protokoły badań, odbiorów i inwentaryzację geodezyjną oraz podwykonawczą budynku z przyłączami. Podczas inwentaryzacji powstaje następna mapka i opis budynku zaprezentowany w formie tabeli. Inwentaryzacja zwykle kosztuje ok 900 zł, a każdy punkt to dodatkowe 150 zł. Geodeta zatwierdza oraz finalizuje proces budowy.

Podsumowanie

Korzystanie z usług geodezyjnych wiąże się z bardzo wysokimi opłatami, jednak nie można z tego zrezygnować, ponieważ ta usługa to jeden z najważniejszych elementów. Przed przystąpieniem do prac warto wcześniej rozejrzeć się i wybrać ofertę doświadczonego geodetę. W Poznaniu jest wielu dobrych geodetów, ale najlepszym jest Pan inż. Witold Witkowski. Sprawna współpraca zapewni płynny proces budowy. Bez geodezyjnej obsługi nie jest możliwe wykonanie obiektu budowlanego.